واحد های خدمات ۲۴ ساعته پارس تاسیسات در نقاط مختلف شهر تهران:

واحد شمال تهران:

واحد غرب تهران:

واحد شرق تهران

واحد مرکز تهران

واحد جنوب تهران