لوله بازکنی خانی آباد

لوله بازکنی خانی آباد منطقه خانی آباد تهران، از قدیمی ترین نقاط شهر تهران است که زمان احداث آن به قاجار می رسد. در حال … “لوله بازکنی خانی آباد”

لوله بازکنی میدان راه آهن

لوله بازکنی میدان راه آهن میدان راه آهن در دوره پهلوی اول پایه گذاری گردیده است. این میدان و منطقه از تهران، از قدیمی ترین … “لوله بازکنی میدان راه آهن”